Calcule > BIBF – IAB

BIBF – IAB

HET B.I.B.F. HEEFT TOT DOEL AAN DE ONDERNEMINGSHOOFDEN VAN GROTE, MIDDELGROTE EN KLEINE BEDRIJVEN DIE EEN BEROEP DOEN OP DE TUSSENKOMST VAN ZELFSTANDIG ERKENDE BOEKHOUDERS EN FISCALISTEN B.I.B.F. STEVIGE WAARBORGEN TE BIEDEN INZAKE BEKWAAMHEID, BEROEPSERNST EN BEROEPSBEWUSTZIJN.
DE ERKENDE BOEKHOUDER EN FISCALIST B.I.B.F. :
De erkende boekhouder en fiscalist B.I.B.F. is de naaste medewerker van de zelfstandige en van het ondernemingshoofd van de K.M.O.

Hij kan met kennis van zaken raad geven in zeer verschillende materies en hen van een aantal vervelende en tijdrovende verplichtingen ontlasten.

De activiteiten van de erkende boekhouder en fiscalist B.I.B.F. omvatten niet alleen de boekhouding, maar tevens de fiscaliteit, de sociale wetgeving,
het “financieel plan”, het beheer, de adviesverlening, de informatica, het handels- en vennootschapsrecht en de steunmaatregelen.

De erkende boekouders en fiscalisten B.I.B.F. kunnen eveneens optreden als syndicus van gebouwen en vereffenaars van vennootschappen.

Enkel de boekhouders en fiscalisten ingeschreven op het tableau van het B.I.B.F. mogen de titel van “erkend boekhouder/fiscalist B.I.B.F.” voeren.

DE ERKENDE ACOUNTANT EN BELASTINGCONSULENT I.A.B. :
De accountant en de belastingconsulent hebben als beroepsbeoefenaars een belangrijke maatschappelijke rol te vervullen.

Zij moeten de functie van vertrouwenspersoon voor de bedrijven in alle onafhankelijkheid kunnen uitoefenen.

De activiteiten omvatten niet enkel deze als van een boekhouder en fiscalist, maar de accountant mag eveneens de individuele aandeelhouder bijstaan in haar controlebevoegdheid, expertiseverslagen opmaken en wettelijke verslagen verzorgen, zoals bij omvorming en ontbinding van een vennootschap,

Bedrijven moeten ook kunnen vertrouwen op de bekwaamheden en een correcte dienstverlening vanwege de adviserende beroepsbeoefenaar m.b.t de vele vlakken van de bedrijfsvoering en dit tijdens alle fasen van de levenscyclus van de onderneming in kwestie.

Zij volgen verplicht een permanente vorming waardoor zij op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en zodoende
steeds de beste diensten leveren aan degenen die een beroep doen op hen.
Zij zijn gehouden de deontologische regels, opgemaakt door het Beroepsinstituut van Boekhouders en Fiscalisten en door het Instituut van Accountants en Belastingconsulenten te respecteren
en inzonderheid steeds nauwgezet het beroepsgeheim te respecteren.
Zij volgen verplicht een permanente vorming waardoor zij op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en zodoende
steeds de beste diensten leveren aan degenen die een beroep doen op hen.

Zij zijn gehouden de deontologische regels, opgemaakt door het Beroepsinstituut van Boekhouders en Fiscalisten en het Instituut van Accountants en Belastingconsulenten te respecteren
en inzonderheid steeds nauwgezet het beroepsgeheim te respecteren.

Zij zijn verplicht hun burgerlijke beroepsaansprakelijkheid te verzekeren, hetgeen een waardevolle garantie vormt voor de klanten, voor derden en voor de boekhouders, fiscalisten, accountants en belastingconsulenten zelf.

Het Beroepsinstituut van Boekhouders en Fiscalisten en het Instituut van Accountants en Belastingconsulenten hebben tot doel de algemene, morele en beroepsbelangen van de haar leden te verdedigen en de beroepsdiscipline na te streven overeenkomstig de wettelijke en reglementaire bepalingen.
Elke geïnteresseerde kan de lijst van de erkende boekhouders en fiscalisten B.I.B.F. en een lijst van externe accountants en belastingconsulenten I.A.B. van zijn regio bekomen op eenvoudig verzoek, per brief of per fax gericht aan het B.I.B.F. of het I.A.B.